اعضای هیئت مدیره

 

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

شماره تلفن

 

نام واحد

 

 استان

 

شماره فکس

 

همراه

۱٫ آقای علی حسن زاده دلیر ریاست انجمن ۵-۳۶۷۷۰۲۶۴ گروه صنایع چرم حسن زاده تهران ۳۶۷۷۰۲۶۶ ۰۹۱۲۱۱۰۰۲۵۸
۲٫ آقای عباس ترکمان نائب رئیس ۳۶۷۷۰۲۱۱ چرم امین تهران ۳۶۷۷۰۲۱۴ ۰۹۱۲۱۲۲۳۱۰۱
۳٫ آقای حسن نصیریان عضو هیأت مدیره ۲۲۰۱۲۳۰۲ چرم مشهد تهران ۲۲۰۱۲۵۱۲ ۰۹۱۲۱۰۸۶۲۸۷
۴٫ آقای علی اصغر رستم پور عضو هیأت مدیره ۳۶۷۷۰۳۸۲ میشن چرم تهران ۳۶۷۷۰۳۰۴ ۰۹۱۲۱۰۲۶۳۱۴
۵٫ آقای مهدی به فرشت عضو هیأت مدیره ۳۶۷۷۰۳۳۴ شرکت صنایع چرم به فرشت تهران ۳۶۷۷۰۳۳۷ ۰۹۱۲۱۱۵۴۳۹۶
۶٫ آقای محمد زمانی عضو هیأت مدیره ۳۶۷۷۰۲۴۱ زیبا چرم تهران ۳۶۷۷۰۲۵۲ ۰۹۱۲۱۰۰۴۲۲۵
۷٫ آقای سید جواد حسینی خواه عضواصلی ۰۲۶۳۴۴۷۳۷۹۹ مارال چرم تهران ۰۲۶۳۴۴۷۳۷۹۹ (۱۰۲) ۰۹۱۲۳۶۱۷۰۴۰
۸٫ آقای مهدی یوسفی فر عضو هیأت مدیره ۶۱۰۶۷ نوین چرم تهران ۶۱۰۶۷(۱۰۳) ۰۹۱۲۲۰۲۰۵۴۵
۹٫ آقای مسعود شیری عضو اصلی ۶۶۷۵۵۷۹۷ چرم فردا تهران ۶۶۷۱۵۲۷۰ ۰۹۱۲۳۵۸۱۵۲۳
۱۰٫ آقای شهاب میهن دوست خزانه دار ۶۶۷۱۲۵۸۳ انجمن چرم تهران ۶۶۷۲۵۱۱۷ ۰۹۱۲۱۱۴۰۶۴۸
۱۱٫  آقای امین شاه محمدی عضو ۶۶۷۴۸۷۳۰ عالیخان تهران ۶۶۷۴۸۷۳۴ ۰۹۱۲۱۰۵۰۱۸۶
۱۲٫ آقای فریدون کاظم زاده بازرس ۳۶۷۷۰۵۱۶ verbo تهران ۳۶۷۷۰۵۱۶ ۰۹۱۲۱۱۶۸۱۴۵
۱۳٫  خانم مهرو رهبری دبیر انجمن ۶۶۷۲۵۱۱۷ انجمن چرم تهران ۶۶۷۱۲۵۸۳ ۰۹۱۲۳۱۰۸۳۳۹
۱۴٫ آقای داوود کامروا عضو علی البدل ۳۶۷۷۰۳۰۷ هیدر چرم تهران ۳۶۷۷۰۳۰۶ ۰۹۱۲۱۲۲۱۶۵۴
۱۵٫ آقای سهراب صالحی پور بازرس علی البدل ۳۶۷۷۰۴۱۰ چرم وطن تهران ۳۶۷۷۰۴۱۲ ۰۹۱۲۱۱۴۲۸۴۷