اعضای چرمشهر آذربایجان شرقی

ردیف نام و نام  خانوادگی نام واحد شماره تلفن شماره فکس همراه    آدرس
۱ محمد،توفیق،یعقوب کاظمی تبریزی

 

نصیر اوغلی ۰۴۱۱۲۸۵۳۰۶۱ ۰۴۱۱۲۸۵۲۰۹۵ ۰۹۱۴۱۱۵۷۴۶۳

۰۹۱۴۱۱۴۰۶۵۸

۰۹۱۴۱۱۴۱۱۳۱

تبریز-چرمشهر-گلستان چهارم-پلاک۲۳
۲ مهدی امینی ۱۱۰ امینی ۰۴۱۱۴۷۸۱۵۳۱ ۰۴۱۱۲۸۵۲۱۱ ۰۹۱۴۳۱۳۷۹۳۹ چرمشهر تبریز-خ سوم-خ ماسه شویی-پ۳۴
۳ احمد شیخ نوه سی آیلار چرم ۲-  ۰۴۱۱۲۸۵۲۰۰۱ ۰۴۱۱۲۸۵۲۰۰۳ ۰۹۱۴۱۱۵۸۳۸۰ چرمشهر تبریز-خ دوم-پلاک۱۶
۴ مسعود بنابیان کاراکوچ ۰۴۱۱۲۸۵۳۰۰۱ ۰۴۱۱۲۸۵۲۷۶۶ ۰۹۱۴۱۱۸۵۵۳۵ چرمشهر تبریز-پلاک۴۴
۵ عادل حیرتی ارس چرم ۰۴۱۱۲۸۵۳۰۶۶ ۰۴۱۱۲۸۵۳۰۶۷ ۰۹۱۴۱۱۵۹۴۳۹ چرمشهر تبریز-نرسیده به خ اول-پلاک۱۱
۶ علی امین کاظمی امین ۰۴۱۱۲۸۵۲۸۵۰ ۰۴۱۱۵۵۵۸۷۱۷ ۰۹۱۴۳۱۱۳۰۸۲ چرمشهر تبریز-انتهای  خ چهارم-پلاک ۲
۷ فرامرز تمدن تمدن ۰۴۱۱۲۸۵۲۴۹۴ ندارد ۰۹۱۴۱۱۵۹۵۸۶ چرمشهر تبریز-خ سوم-بعد از تقاطع-پلاک۱/۲۰-واحد۱
۸ امیر حسن زاده چرمسازی افروزکار ۰۴۱۱۲۸۵۳۰۶۳ ۰۴۱۱۲۸۵۲۹۲۲ ۰۹۱۲۱۲۵۴۳۲۴ چرمشهر-جاده مایان-خیابان دوم-پ ۵۳
۹ جلیل شریفی چرمسازی شریفی ۰۴۱۱۲۸۵۲۴۸۲ ۰۴۱۱۲۸۵۲۰۴۸ ۰۹۱۴۱۱۵۸۶۹۵ چرمشهر-انتهای خ دوم-روبروی چرم فرید-خ سوم-پلاک۹
۱۰ جعفر دباغی صدر چرم صدر ۰۴۱۱۲۸۵۲۰۳۳ ۰۴۱۳۲۸۵۳۰۵۷ ۰۹۱۴۳۱۴۴۸۱۲ چرمشهر-خ گلستان۱
۱۱ اسداله باستانیان شاهگلی چرم شاهگلی ۰۴۱۱۲۸۵۲۰۱۰ ۰۴۱۱۲۸۵۲۰۹۱ ۰۹۱۴۱۱۵۹۱۵۶ چرمشهر-خ شهریار-پلاک۱۲۰
۱۲ یداله حسن زاده دلیر چرم شفق ۰۴۱۱۲۸۵۳۰۸۸ ۰۴۱۱۲۸۵۳۰۷۷ ۰۹۱۴۱۱۵۹۳۶۸ چرمشهر-خ دوم-پلاک۵۵
۱۳ محمد میشن چی چرم مقدس ۰۴۱۱۲۸۵۳۰۹۰ ۰۴۱۱۲۸۵۲۰۸۲ ۰۹۱۴۱۱۵۷۲۱۱ چرمشهر-نرسیده به خ اول-پلاک۱۳
۱۴ امیر حسن قربانی وفا چرم شکوه ۰۴۱۱۲۸۵۳۰۴۸ ۰۴۱۱۲۸۵۲۵۶۰ ۰۹۱۴۱۱۱۳۵۷۸ چرمشهر-خ سوم-پلاک۲۶
۱۵ محمد حسن دباغی صدر چرمسازی صدرا ۰۴۱۱۲۸۵۳۰۵۷ ۰۴۱۱۲۸۵۲۰۶۶ ۰۹۱۴۱۱۶۴۵۳۳ چرمشهر-جاده مایان-خ دوم-پلاک۸
۱۶ یعقوب آسیابان چرم طلا ۰۴۱۱۲۸۵۲۴۶۴ ۰۴۱۱۲۸۵۳۰۱۳ ۰۹۱۴۱۱۵۶۴۰۲ چرمشهر-اول چرمشهر-چرم طلا
۱۷ فربد عمران هاشمی عمران ۰۴۱۱۲۸۵۳۰۶۵ ۰۴۱۱۲۸۵۲۴۸۰ ۰۹۱۴۱۱۰۶۲۲۵ چرمشهر تبریز-خ چهارم-پلاک۴
۱۸ باقر نام پاک نام پاک ۰۴۱۱۲۸۵۲۴۸۹ ندارند ۰۹۱۴۱۱۴۴۵۴۷ چرمشهر تبریز-جنب خ شهریار
۱۹ محمد امین اسکندانیان چرم کوثر ۰۴۱۱۲۸۵۲۵۶۱ ۰۴۱۱۲۸۵۳۳۰۶ ۰۹۱۴۱۱۴۵۵۹۸ چرمشهر تبریز
۲۰ علی محمد نقی زاده نقی زاده ۰۴۱۱۲۸۵۲۰۵۲ ۰۴۱۱۲۸۵۲۷۷۴ ۰۹۱۴۳۱۳۹۵۴۳ چرمشهر تبریز-خ امیر خیزی-پلاک۵۶