اعضای چرمشهر مشهد

ردیف

نام و نام  خانوادگی نام واحد
شماره تلفن شماره فکس همراه آدرس
۱ هادی ایزد پرست چرم آریا ۰۵۱۲۲۵۵۳۲۲۹ ۰۵۱۳۵۵۳۲۲۹ ۰۹۱۵۱۱۳۰۱۶۰ چرمشهر مشهد-ج میامی-خ صنعت-صنعت ۲
۲ سعید قندهاری تعاونی چرمسازان مشهد ۰۵۱۱۲۴۳۰۱۸۴ ۰۵۱۳۲۵۵۳۲۲۹ ۰۹۱۵۱۲۵۶۴۱۸ مشهد-جاده میامی-خیابان صنعت ۲
۳ سید جلال هاشمی نیا چرم پاک رخ ۰۵۱۲۲۵۵۳۲۳۵ ۰۵۱۳۲۵۵۳۲۳۵ ۰۹۱۵۱۱۶۲۰۹۵ مشهد-بلوار تلاش-تلاش ۲
۴ ابوالفضل نوعی بید آبادی چرم آریا ———– ——— ۰۹۱۵۱۱۱۷۹۷۰ مشهد-جاده میامی-چرمشهر-صنعت ۲
۵ مهدی ارزانیان چرم پویا توس ۰۵۱۱۶۱۰۱۲۳۵ ۰۵۱۳۸۶۹۲۹۸۸ ۰۹۱۵۱۱۵۹۷۲۱ مشهد-بلوار تلاش-تلاش ۳
۶ حسین کرکچی چرمسازی کاوه     ۰۹۱۵۱۱۶۱۷۹۲ مشهد-همت آباد-طالقانی ۲
۷ کاظم زریری زاگرس چرم مشهد ۰۵۱۳۶۴۵۱۲۸ ۰۵۱۳۶۴۹۲۷۹ ۰۹۱۵۳۱۴۹۵۱۹ مشهد-جاده میامی-شهرک چرمشهر-بلوار تلاش-تلاش ۱
۸ مجید زریری شرکت البرز شمال شرق ۰۵۱۲۲۵۵۳۲۳۰ ۰۵۱۳۲۵۵۳۲۲۹ ۰۹۱۵۱۱۵۳۲۰۳-۰۹۱۵۱۱۵۲۶۶۵ مشهد-جاده میامی-بلوار تلاش-تلاش ۲
۹ محمد و جواد پور منطقی شرکت چرم آفتاب ۰۵۱۳۲۵۵۳۳۷۰ ۰۵۱۳۲۵۵۳۳۵۰ ۰۹۱۵۱۱۵۹۳۸۲/۰۹۱۵۱۸۳۳۸۵۰ مشهد-بلوار معلم-ابتدای معلم ۷
۱۰ رضا حمیدی شرکت چرم مشهد ۰۵۱۳۲۵۵۴۲۳۲ ۰۵۱۳۲۵۵۳۲۴۱   جاده میامی-شهرک چرمشهر
۱۱ مهدی چیتی زاده توس چرم شرق ۰۵۱۳۳۷۳۰۲۰۳ ۰۵۱۳۳۷۳۰۲۲۳ ۰۹۱۵۱۱۱۰۰۵۳ مشهد-بزرگراه بسیج-میدان شهید عباسپور-بعد از پمپ بنزین جایگاه آزادی
۱۲ ابوالفضل ساختیانچی ایران تانریز ۰۵۱۳۲۴۲۱۷۹۴ ۰۵۱۳۷۶۱۴۱۳۹

۰۵۱۳۷۶۱۹۹۱۴فکس

۰۹۱۵۱۱۵۰۴۸۱ مشهد-ما بین ابوذر-پلاک ۳۶۳
۱۳ محسن قیصری زاده توس چرم ۰۵۱۳۲۲۵۷۹۷۷ ۰۵۱۳۲۲۵۷۹۷۷ ۰۹۱۵۱۱۵۶۱۷۷

مشهد-خیابان شیرازی-ساختمان رحیم پور-واحد۴