اعضای چرمشهر ورامین

 

ردیف

 

نام و نام  خانوادگی

 

نام واحد

 

شماره تلفن

 

شماره فکس

 

همراه

 

آدرس

۱ علی اکبریان انبار اکبریان ۳۶۷۷۰۲۸۸ ۳۶۷۷۰۶۲۲ ۰۹۱۲۱۲۴۵۶۲۳ چرمشهر-خ البرز۲-قطعه۱۲۹
۲ فریدون کاظم زاده مواد شیمیایی ۳۶۷۷۰۵۱۶ ۳۶۷۷۰۵۱۶ ۰۹۱۲۱۱۶۸۱۴۵ چرمشهر-بازارچه-پشت بانک تجارت-پلاک۱۸-انبار کاظم زاده
۳ شهاب میهن دوست بازرگانی میهن دوست ۳۶۷۷۰۵۱۶ ۳۶۷۷۰۵۱۶ ۰۹۱۲۱۱۴۰۶۴۸ چرمشهر-بازارچه-پشت بانک تجارت-پلاک۱۸
۴ ابوالفضل چرمچی چرم ارس ۳۶۷۷۰۳۷۴ ۳۶۷۷۰۳۷۵ ۰۹۱۲۱۳۰۷۶۹۵ چرمشهر-بلوار بنفشه-مهران۷-قطعه ۴/۵۴
۵ مجید چرمچی چرم غزال ۳۶۷۷۰۲۷۶ ۳۶۷۷۰۲۷۷ ۰۹۱۲۱۵۷۳۱۵۷ چرمشهر-بلوار یاس-نبش مهران۷-وحد۱/۵۴
۶ جواد چرمچی چرمسازی چرمچی ——- —— ۰۹۱۲۱۱۶۷۳۵۹ چرمشهر-بلوار یاس-نبش مهران۷-وحد۱/۵۴
۷ حسین شاهین چرم اطمینان ۳۶۷۷۰۳۵۶ ۳۶۷۷۰۳۴۶ ۰۹۱۲۱۱۱۸۵۱۰ چرمشهر-خ مهران ۹
۸ دورخانی چرم البرز ۳۶۷۷۰۳۳۰ ۳۶۷۷۰۳۳۰ ———– چرمشهر
۹ عباس ترکمان چرم امین ۳۶۷۷۰۲۱۱ ۳۶۷۷۰۲۱۴ ۰۹۱۲۱۲۲۳۱۰۱ چرمشهر-بلوار لرستان-خ مهران ۴-پلاک۲۴
۱۰ طاهریان چرم بلوچ ۳۶۷۷۰۴۲۹ ۳۳۳۴۵۶۶۶ ۰۹۱۲۱۱۴۵۳۲۴ چرمشهر-خ گلستان۰خ بیجار ۲
۱۱ به فرشت چرم به فرشت ۳۶۷۷۰۳۳۴ ۳۶۷۷۰۳۳۷ ۰۹۱۲۱۱۹۰۸۴ چرمشهر-بلوار کردستان-مهران۵-قطعه ۵۱
۱۲ همایون پوزشی میاب چرم پوزشی میاب ۳۶۷۷۰۰۴۸ ۳۶۷۷۰۰۴۸ ۰۹۱۲۲۱۲۲۸۸۹ چرمشهر-بلوار کردستان-مریوان۵-خ نور-قطعه ۲-واحد۹۹A
۱۳ پیر احمدی چرم پیر احمدی ۳۶۷۷۰۶۸۸ ۳۶۷۷۰۶۸۹ ۰۹۱۲۱۷۶۸۱۴۷ چرمشهر-خ گلستان-بلوار آذربایجان-اولین فرعی سمت چپ-تولیدی سالامبورچم
۱۴ مهدی عسگری چرم پیشتاز ۳۶۷۷۰۲۳۰ ۳۶۷۷۰۲۳۳ ۰۹۱۲۱۱۹۳۰۹۰ چرمشهر-بلوارلرستان-مهران۵-شماره ۴۷
۱۵ حمید نفر چرم پیگیر ۳۶۷۷۰۴۳۵ ۳۶۷۷۰۴۳۶ ۰۹۱۲۱۰۳۳۴۴۶ چرمشهر-خ مریوان۳-پلاک۴۵
۱۶ جلال  دیسن چرم توفیق ۳۶۷۷۰۳۲۵ ۳۶۷۷۰۳۳۷ ۰۹۱۲۱۳۰۳۷۴۱ چرمشهر-خ البرز۱-خ الوند۱-قطعه ۲
۱۷ خلیل حافظی نژاد چرم حافظی ۳۶۷۷۰۳۹۶ ۳۶۷۷۰۳۹۳ ۰۹۱۲۱۸۳۶۳۴۰ چرمشهر-بلوار کردستان-شیراز۴-فومن۲
۱۸ فتح اله فتحی چرم حریر ۳۶۷۷۰۵۵۶ ۳۶۷۷۰۵۵۷ ۰۹۱۲۶۱۶۴۳۰۶ چرمشهر-واحد۳۶
۱۹ فرج اله دباغ چرم حقیقت ۳۶۷۷۰۳۶۱ ۳۶۷۷۰۲۴۲ ۰۹۱۲۱۴۳۱۹۱۷ چرمشهر-خ کرمان-خ مریوان-شماره۷۷
۲۰ کیوان خادم الحسینی چرم خادم الحسینی ۳۶۷۷۰۴۶۵ ۳۶۷۷۰۷۴۰ ۰۹۱۲۵۳۴۹۱۱۸ چرمشهر-انتهای خ ساری-قطعه ۱۰۱
۲۱ نادر حسن زاده دلیر چرم دلیر ۳۶۷۷۰۷۰۰ ۳۶۷۷۰۷۰۱ ۰۹۱۲۱۱۵۸۱۴۳ چرمشهر-خ البرز-خ البرز۱-شماره۳۸
۲۲ شیر ولی فعله گری چرم رنگین کمان ۳۶۷۷۰۴۰۲ —– ۰۹۱۲۱۱۴۴۵۰۳ چرمشهر-بلوار فارس
۲۳ محمد علی پروینی چرم سادات ۳۶۷۷۰۲۰۵ ۳۶۷۷۰۵۳۹ ۰۹۱۲۳۴۹۱۷۳۸ چرمشهر-مهران۲-بیجار۲-شماره۴
۲۴ داوود حسن زاده چرم ستاره ۳۶۷۷۰۳۷۰ ۳۶۷۷۰۵۳۴ ۰۹۱۲۱۱۹۱۸۷۸ چرمشهر-بلوار لرستان-خ مهران۷-پلاک۵۳
۲۵ مجید شاهین چرم شادی ۳۶۷۷۰۳۵۷ ۳۶۷۷۰۳۵۸ ۰۹۱۲۱۱۱۸۵۱۶ چرمشهر-بلوار لرستان-خ مهران۹
۲۶ جعفر کریمی چرم شمال ۳۶۷۷۰۳۰۲ ۳۶۷۷۰۳۰۳ ۰۹۱۲۱۲۱۳۵۲۸ چرمشهر-خ کرمان-خ ماهان یک-قطعه۷۸
۲۷ حمید صادقی چرم صادقی ۵۵۹۰۹۳۰۷ ۳۶۷۷۰۳۲۸ ۰۹۱۲۱۲۳۸۷۵۰ چرمشهر-روبروی بازارچه خ مریوان ۳-روبروی چرم پیگیر قطعه ۷۵b
۲۸ محمد زمانی زیبا چرم ۳۶۷۷۰۲۴۱ ۳۶۷۷۰۳۳۲ ———– چرمشهر-
۲۹ غلامحسین عیدزاده چرم ظفر ۳۶۷۷۰۵۳۳ ۳۶۷۷۰۶۱۷ ۰۹۱۲۲۹۰۸۷۱۲ چرمشهر-خ گلستان-روبروی درب فرعی زیبا چرم-قطعه۲۰۹
۳۰ احمد عینی چرم قائم ۳۶۷۷۰۵۰۴ ————- ۰۹۱۲۱۸۳۵۲۴۴ چرمشهر-خ البرز—البرز۱-خ الوند-شماره۲۱۱
۳۱ محسن محبیان چرم کوهستان ۳۶۷۷۰۵۱۴ ۳۶۷۷۰۵۱۴ ۰۹۱۲۱۰۳۹۹۴۵ چرمشهر-خ ساری-قطعه ۹۹B
۳۲ آلفرد موسی خانی چرم گارنی ۳۶۷۷۰۳۱۰ ۳۶۷۷۰۵۲۱ ۰۹۱۲۱۲۳۸۰۳۱ چرمشهر-
۳۳ علی فعله گری چرم گلستان ۳۶۷۷۰۴۲۴ ۰۹۱۲۱۱۴۰۵۰۷ چرمشهر-بلوار فارس-شیراز۱-قطعه۱۲۲
۳۴ محمد رضا ابوالفتحی چرم مالک ۳۶۷۷۰۵۸۲ ———- ۰۹۱۲۲۸۵۵۰۲۸ چرمشهر-خ گلستان-خ آذربایجان-ضلع شرقی زیبا چرم-پ۲۱۰
۳۵ سعید کریمی چرم ممتاز ۳۶۷۷۰۳۰۱ ۳۶۷۷۰۳۰۰ ۰۹۱۲۱۲۴۰۲۹۰ چرمشهر-خ ماهان یک-شماره ۷۶
۳۶ مسعود پورصادقیان چرم مهدی ۳۶۷۷۰۵۱۲ ——– ۰۹۱۲۱۲۲۸۲۸۴ چرمشهر-قطعه ۱۱ سالاریه
۳۷ فرحبخش چرم میشا ۳۶۷۷۰۲۴۵ ۳۶۷۷۰۲۴۵ ————- چرمشهر-شمیرانی
۳۸ علی اصغر رستم پور چرم میشن ۳۶۷۷۰۳۸۲ ۳۶۷۷۰۳۰۴ ۰۹۱۲۱۰۲۶۳۱۴ چرمشهر-قطعه ۱۲ سالاریه
۳۹ مانی رستم پور میشن چرم ۳۶۷۷۰۳۸۲ ۳۶۷۷۰۳۸۳ ۰۹۱۲۳۰۸۳۰۳۳ چرمشهر-قطعه ۱۲ سالاریه
۴۰ بهروز محبی نیک چرم نیک ۳۶۷۷۰۵۲۲ ۳۶۷۷۰۵۲۲ ——- چرمشهر-
۴۱ احمد شمیرانی چرم نیلو ۳۶۷۷۰۲۶۹ ۳۶۷۷۰۲۶۹ ۰۹۱۲۱۱۳۳۹۸۶ چرمشهر-بلوار اصفهان-بیجار یک
۴۲ سهراب صالحی پور چرم وطن ۳۶۷۷۰۴۱۰ ۳۶۷۷۰۴۱۲ ۰۹۱۲۱۱۴۲۸۴۷ چرمشهر-بلوار فارس-خ مریوان-خ نور-ش ۱۰۴
۴۳ مرتضی کفاش بخارایی چرمستان ۳۶۷۷۰۵۵۰ —— ۰۹۱۲۱۲۲۸۷۳۵ چرمشهر-خ گلستان-روبروی مهران۶-ش ۲۰۸
۴۴ کیوان تقی زاده منیری چرم مفید ۳۶۷۷۰۳۴۰ ۳۶۷۷۰۳۵۳ ۰۹۱۲۱۰۳۴۲۰۳ چرمشهر-خ مهران۲-قطعه ۲۳
۴۵ سعید شادکام شرکت کام پوست ۳۶۷۷۰۳۹۲ ۳۶۷۷۰۳۹۷ ۰۹۱۲۱۱۱۰۸۴۲ چرمشهر-بلوار فارس-شیراز۲-پلاک۱۴۱
۴۷ محمد حسین ذهتابچیان شرکت راک شیمی ۸۸۸۴۳۲۲۷ ۸۸۸۲۶۱۶۸ ۰۹۱۲۱۱۵۱۹۹۵ چرمشهر-روبروی آتش نشانی-خ کرمان-مریوان۳-قطعه۶۹
۴۸ علی حسن زاده دلیر صنایع چرم حسن زاده ۵-۳۶۷۷۰۲۶۴ ۳۶۷۷۰۲۶۶ ۰۹۱۲۱۱۰۰۲۵۸ چرمشهر-بلوار لرستان-مهران۴-شماره۲۹
۴۹ کاردان ماشین سازی کاردان ۳۶۷۷۰۲۶۱ ۳۶۷۷۰۲۶۱ ۰۹۱۲۱۰۱۹۴۸۹ چرمشهر-خ مهران۲-قطعه۱۵
۵۰ مهرداد قجه وند چرم لازک ۳۶۷۷۰۴۶۱ ۳۶۷۷۰۴۶۳ ۰۹۱۲۱۲۴۶۳۶۱ چرمشهر-خ کرمان-خ ساری-قطعه۹۹B
۵۱ کامروا ماشین سازی هیدروچرم ۳۶۷۷۰۳۰۷ ۳۶۷۷۰۳۰۶ ۰۹۱۲۱۲۲۱۶۵۴ چرمشهر-بلوار اصفهان-خ کاشان۲
۵۲ مصطفی محبیان چرم محبیان ۳۶۷۷۰۴۲۶ ۳۶۷۷۰۶۴۲ ۰۹۱۲۱۰۳۹۹۴۵ چرمشهر-خ ساری-قطعه ۹۹A-
۵۳ حمیدرضا طوقانی چرم طوقانی ۳۶۷۷۰۶۸۰ ۳۶۷۷۰۶۸۰ ۰۹۱۲۱۱۶۵۴۵۹ چرمشهر ورامین-شیراز۲-قطعه ۱۳۲
۵۴ اردلانی نیکو چرم گلستان —— —– ۰۹۱۲۱۴۰۵۶۹۸ چرمشهر ورامین
۵۵ رجب حسنی اعتماد چرم اعتماد ۳۶۷۷۰۴۰۹ ۳۶۷۷۰۴۰۹ ۰۹۱۲۴۲۰۸۱۴۲ چرمشهر ورامین
۵۶ رعیت یکتا چرم ۳۳۷۴۷۷۰۴ ۳۳۷۴۰۸۵۴ ۰۹۱۲۱۲۳۵۸۲۰ چرمشهر ورامین