-قارچها بر خلاف باکتریها از سلولهای هسته دار تشیکل شده اند.
-قارچها مثل گیاهان دارای دیوار سلولی هستند.دیوار سلولی جسم استخوان مانندی است.

قارچها برخلاف گیاهان توانائی ساخت و سنتز غذای خود را ندارند. آنها غذای خود را از محیط  اطراف می گیرند.برای راحتی کار بعضی وقتها قارچها با تولید آنزیم به هضم غذای خود کمک می کنند.

– قارچها میلیونها سلول ریز بنام هاگ تولید می کنند. هاگها از طریق باد و حشرات به دور دستها منتقل          می شود..هاگ تخم نیست. قبل از تبدیل هاگ به کپک نشر آن انجام می گیرد.
-گروهی از حیفا با هم جسم توده ای شکل را بوجود می آورند که  Mycelium  نامیده می شود.Mycelium  می تواند مثل کپک نرم و شل ویا مثل قارچ روئیده در تنه درخت دارای استخوان بندی باشد. Mycelium  با در معرض هوا گذاشتن قسمتی از بدن خود تولید هاگ می کند

برای دانلود کامل مقاله کلیک کنید