در این جلسه مطالب فیمابین برای افزایش همکاری ها جهت افزایش سطح فناوری چرم و محصولات با کیفیت انجام شده. روز اول برگزاری کنفرانس با حضور مرکز تحقیقات حصان، نشست با هفت اتحادیه شامل اتحادیه های کفاشان دست دوز، اتحادیه چرم، اتحادیه پوشاک، اتحادیه چرم مصنوعی، اتحادیه کفش استان البرز داشتند.
اهداف و دستاوردهای این کنفرانس نتایج بسیار روشنی داشته. صنایع چرم آلمان انحصارا روی بحث حوزه آموزش و ارتقای سطح تکنولوژی و وارد کردن تکنولوژی جدید به کشور ایران تمرکز دارند و برنامه هایی دارند که از تکنولوژی که در حال حاضر در کشور هست بالاترین بهره وری بوجود بیاید آن چه فاصله چند سال تحریم بوجود آورده برداشته شود و بازار داخلی ایران در صنایع نساجی به روزرسانی شود.

و در فردای آن روز بازدید هیِت تجاری آلمان از کارخانه تولیدی صنایع چرم دلیر